دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 73، آبان 1385، صفحه 1-232