دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، بهمن 1379، صفحه 1-594 (شماره پیاپی 49 و 50 -پاییز و زمستان1379-)