دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-324 (شماره پیاپی 47 و 48 - بهار و تابستان1379-)