اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/fakhlaei/
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165


دکتر محمد تقی فخلعی، استاد و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

سردبیر فصلنامه علمی فقه و اصول از سال 1385- تاکنون.

مدیر مسئول فصلنامه علمی فقه و اصول از سال 1395- تاکنون.

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1373.

کارشناسی ارشد: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375.

دکتری: رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1381.

تحصیلات حوزوی: پایان کفایتین از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، سال 1375.

مهم ترین علایق پژوهشی:

فقه سیاسی

فقه جزائی

فقه مدنی

فقه عبادی

فلسفه فقه

اصول فقه

پژوهش در تراث

Google Scholar

مدیر مسئول

دکتر محمدتقی فخلعی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/fakhlaei/
fakhlaeium.ac.ir
0000-0001-5173-3165

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد ایروانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

razavi.ac.ir/fa/63894/حجت-الاسلام-دکتر-جواد-ایروانی
irvani_javadrazavi.ac.ir
0009-0002-3423-8765

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~izadifard/
ezadifardumz.ac.ir

دکتر احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ftis.ut.ac.ir/~bagheri
bagheriut.ac.ir

دکتر محمد حسن حائری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/haeri-m/
haeri-mum.ac.ir
0000-0002-3641-3320

دکتر عباسعلی سلطانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/soltani/
soltanium.ac.ir
0000-0001-9063-6384

دکتر حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

saberi.profcms.um.ac.ir
saberium.ac.ir
0000-0001-7224-5494

دکترسید محمدتقی قبولی درافشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

ghabooli.profcms.um.ac.ir/
ghaboolium.ac.ir
0000-0002-4265-7700

دکتر جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghanavaty
ghanavatyut.ac.ir

دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد جامعه المصطفی (ص) العالمیه

kms.bou.ac.ir/professor/محسن-ملک-افضلی-اردکانی
mohsenmalekafzaliyahoo.com

دکتر سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)

حقوق استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/m.damad/fa/?page_id=4
m_mohagheghsbu.ac.ir
0000-0002-0981-6271

دکتر حسین ناصری مقدم

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/
naseri1962um.ac.ir
0000-0002-9399-8863

مترجم انگلیسی

مینا ملایی

زبان و ادبیات انگلیسی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

m_mollaieatu.ac.ir

کارشناس نشریه

شاه سمن شاهرخ شاهیان

ادیان و عرفان کارشناس نشریه، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

sh.shahrokhum.ac.ir
38803863(51)98+

صفحه آرا

حسین ذکاوتی زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی صفحه آرا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zekavatizadegmail.com