نویسنده = ���������������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ترور از دیدگاه فقه

دوره 43، شماره 2، زمستان 1390

10.22067/fiqh.v0i0.3936

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ رمضان عباس پور مقدم