بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می‌شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه‌ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این‌میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این‌گونه جرائم به-وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.
نویسنده با بازخوانی این مسئله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالاً معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادلّه نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
کلید واژه‌ها: زنا ، ادله اثبات ، اقرار ، اشتراط تعدد ، رای شاذ.

CAPTCHA Image