دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 81، دی 1387، صفحه 1-218 (پاییز و زمستان 1387)