پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشة فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول-الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمرة فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارائه می دهد.
کلید واژه ها: عدالت، مجهول لحال، تفحص، طریقیت، موضوعیت.