سقوط مجازات قصاص به سبب تملّک حقِّ قصاص

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش "اصل قصاص" در جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیّت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملّک حقِّ قصاص به توجیه نظریة مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
کلید واژه ها: سقوط قصاص، تملّک قصاص، حقِّ قصاص، حقوق ایران، فقه اسلامی.