دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 82، خرداد 1388، صفحه 1-242 (بهار و تابستان 1388)