رجم در ترازو ‏«درنگی در نظریه نفی مشروعیت رجم ثبوتاً و اثباتاً»‏

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بی‌شک‌‌، بیان اندیشه نو، تضارب آراء و نقد و بررسی اندیشه اندیشمندان‌، از سنت‌های نیکوی علمی است که در پالایش‌، پویایی و رشد و تعالی هر دانشی‌، مؤثر می‌باشد. دانش فقه و اندیشه‌های فقهی فقیهان نیز از این قاعده، جدا نیستند؛ از این رو‌، نوشتار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه فقهی جناب استاد محمد ابراهیم جناتی را درباره مبانی فقهی رجم، به نقد و بررسی می‌نشیند و بر نمایان‌سازی این امر اهتمام دارد که تا چه میزان اندیشه فقهی مذکور، با مبانی فقهی برگزیده آن دانشی محترم و نیز منابع و مستندات اجتهاد فقهی شیعه‌، همراه و هماهنگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الاولی، 1395ق.
ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، السید حسن الموسوی الخرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1410ق.
ابی داود، سلیمان بن الاشعث، سنن ابی داود، محمد محیی الدین عبدالحمید، الاولی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، مصطفی محمد حسین الذهبی، قاهره، دار الحدیث، الاولی، 1426ق.
جناتی، محمد ابراهیم، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) شماره 65، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، سال هفدهم، 1389.
جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، مؤسسه کیهان، اول، 1370.
حائری، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال فی احوال الرجال، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، الاولی، 1416ق.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)‌، الاولی، 1412ق.
خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، قم، مرکز نشر آثار الشیعة، الرابعة، 1410ق.
سیوری، مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان، محمد باقر البهبودی، تهران، مکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الاولی، 1385ق.
صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام، محمود القوچانی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، السادسة، 1400 ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الاولی، 1415ق.
طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، المعروف برجال الکشی، مشهد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، اول، 1348.
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، السید حسن الموسوی الخرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الثالثة، 1390ق.
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، السید حسن الموسوی الخرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الثالثة،1390ق.
طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، جواد قیومی اصفهانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الاولی، 1415ق.
طوسی، محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعه، سید عبدالعزیز طباطبائی، قم، مکتبة المحقق الطباطبائی، الاولی، 1420ق.
علامه حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفه الرجال، جواد القیومی، قم، نشر الفقاهة، الاولی، 1417ق.
کاظمی، محمد جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران، انتشارات مرتضوی، چاپ دوم، 1367.
کتاب مقدس، تورات، تهران، انجمن کتاب مقدس، دوم، 1987م.
مالک بن انس، الموطّأ، محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار الکتاب العلمیة، الاولی، 1951م.
مجلسی، محمد تقی، روضه المتقین، قم، دارالکتاب الاسلامی، الاولی، 1429ق.
مسلم، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الاولی، 1375ق.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، سید موسی الشبیری الزنجانی، قم، مؤسسة النشر السلامی، الاولی، 1407ق.