دوره و شماره: دوره 46، شماره 3 - شماره پیاپی 98، آذر 1393، صفحه 1-224