دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، پاییز 1393 
2. واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری

صفحه 31-47

10.22067/fiqh.v46i18.11487

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ حسین کاویار