اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه عالی شهید مطهری، تهران، ایران.

چکیده

یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه از جمله­ی مطهرات محسوب شده و دیدگاه­های متنوعی را در باره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود دیده، غیبت مسلمان است، بدین‫معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، در صورتی‫که بدن و سایر متعلّقاتِ او؛ مثل لباس، فرش، ظرف و غیر آنها متنجّس باشد، به طهارت آنها حکم می‎شود. بسیاری از فقها در حالی به حکم به طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص و یا به مطهریت ظاهر حال مسلمان معتقدند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان در حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام  شده، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن، و نیز در باره مطهریت ظاهر حال مسلمان، به دست آمد که این دو عنوان» نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند؛ بلکه آنچه که نتیجه­اش مطهریت است، اتصاف شخص به «وصف مسلمانی» است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1399