دوره و شماره: دوره 53، شماره 4 - شماره پیاپی 127، بهمن 1400، صفحه 1-192 
بررسی فقهی‌حقوقی مسئولیت مدنی ربات

صفحه 190-171

10.22067/jfu.v54i1.87620

حمزه نظرپور؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی