بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیه «ولیطوفوا بالبیت العتیق» بر مبنای مرجعیت عرف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیه 29 سوره مبارکه حج معروف به «آیه طواف» و مستند به پذیرش مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بعد ارتفاعی آن، شامل طواف از محاذی بیت، طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان و نیز طواف از طبقه اول مسجدالحرام مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته و در نهایت، جمع بندی شد که طواف از محاذی بیت به عنوان اولین مصداق طواف بیت قدرمتیقن است؛ همچنین احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادله قابل دفاعی نداشته و مورد پذیرش نیست هرچند فقهای عامه و عده کمی از فقهای امامیه متاخر آن را پذیرفته اند، و در نهایت پیرامون احتمال سوم که سخن تازه این تحقیق است، قرائنی بر جواز اختیاری طواف از طبقه اول مسجدالحرام به عنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1399