چالش های فقهی کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دامغان

چکیده

در اصل شناسائی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتناء آن بر فقه جزائی اسلام تردیدی نیست؛ اما در همسوئی شیوه  کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی  با  متون فقهی ناظر به آن جای تامل است. وجود مناقشه فقهی در تعین کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیر مدون، ابهام در کیفیت تاثیر گذاری متغیر های توبه، رجوع از اقرار و قلمرو سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت  پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش  واکاوی دیدگاه ها و ادله فقهی  ناظر به موضوعات  چالشی اخیر الذکر به روش توصیفی – تحلیلی و ارائه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذار کیفری ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده می باشد. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی بعلاوه کیفر مشدد تعزیری قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرائم حدی مهمترین فرضیه این نوشتار است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 03 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1399