دوره و شماره: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 128، خرداد 1401، صفحه 1-178 
اکراه تخییری

صفحه 29-46

10.22067/jfiqh.2020.86719

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت

صفحه 47-63

10.22067/jfiqh.2021.88742

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی


حکم سرایت جنایت عفو شده

صفحه 157-176

10.22067/jfiqh.2021.88337

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی