اکراه تخییری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

اکراه تخییری یکی از انواع پر کاربرد اکراه است که شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی و اکراه بر فرد مردد؛ بر پایه یافته های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامع صحیح، موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت می کند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمی گذارد. اکراه بدلی در سه محور مورد بررسی قرار می گیرد: محور نخست: اکراه بدلی در افراد عَرضی است؛ در این بخش که اکراه ویژه احکام استقلالی است و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین اند، به طور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد. در محور دوم یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق می کند و اما در محور سوم که موضوع اکراه، ترک جزء یا قیدی از واجب است، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط می گردد. در اکراه بر فرد مردد هم صحیح این است که این نوع اکراه از جهت ثبوتی نامعقول است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 دی 1399