تحری پژوهشی در مفهوم ، مشروعیت، کاربرد و احکام آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

خیابان ایوبی جنب بهزیستی

چکیده

تحری مفهومی اعم از اجتهاد، تلاشی است جهت دفع اشتباه در هنگام ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و بعضا در مسائلی دیگر قابل استفاده است. تحری با الفاظ دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام و التماس دارای ارتباط است. این ابزار را برخی به استناد ضعف نپذیرفته و مفید ظن غیر مغنی از حق دانسته‌اند، اما غالبا به عنوان گزینه و راه حل آخر و در گاه ضرورت و به استناد سیره عملی رسول خدا (ص) و ائمه و صحابه و برخی دیگر از ادله نقلی و عقلی پذیرفته‌اند. حجیت تحری محدود به متحری و غیر قابل تسری به غیر بوده و از ادله شرعی محسوب نشده و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دارد. روش انجام پژوهش توصیفی با رویکرد تحلیلی و ترجیح پژوهش، پذیرش تحری به عنوان ابزاری در هنگامه اضطرار و جهت دفع اشتباه و در برخی مسائل خاص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 11 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1400