دوره و شماره: دوره 54، شماره 2 - شماره پیاپی 129، شهریور 1401، صفحه 1-236 
اعتبار و کارایی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

صفحه 137-156

10.22067/jfiqh.2021.67107.89806

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


وارسی اولویت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم

صفحه 191-209

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


بازکاوی معناشناختیِ اصل مثبت

صفحه 211-234

10.22067/jfiqh.2021.62605.87292

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد