بازنگری در حکم استمتاع از صغیره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

آزاد مشهد

چکیده

در آراء فقهی بعضا موارد ی به چشم می خورد که با اصول و ارزشهای اخلاقی مغایر به نظر می آید یکی از این موارد، مساله استمتاع از زوجه صغیره است که برخی از فقها ، به جواز آن رای داده اند. پژوهش حاضر که  در مقام گردآوری از روش کتابخانه ای بهره برده و در مقام تدوین و ارائه به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده، در صدد است که این فتوا را به بوته نقد بگذارد و با طرح اقوال مختلف  فقها در این موضوع ،ادله ایشان را بررسی نموده و  این مساله را موضوعا و حکما با توجه به آسیبهایی که از نگاه دانش روانشناسی و اظهارات روانشناسان صاحبنظر  بر روان کودک وارد می نماید، مورد مداقه و  واکاوی قرار دهد. نویسنده بر این باور است که با توجه به صدمات اثبات شده روانی و اختلالات شدید روحی که از این ناحیه بر کودک متوجه می گردد و به حکم قاعده نفی ضرر  ونفی احکام ضرری در اسلام ، استمتاع جنسی از کودک نمی تواند از نگاه شریعت اسلام  امری مجاز تلقی گردد و آراء برخی از فقهاء عظام در گذشته و حال که رای به جواز آن داده اند احتمالا ناشی از عدم کشف و عدم احراز آسیبهای متعدد روحی و عدم اثبات قبح عرفی و اخلاقی نزد آنان بوده است وگرنه در فرض احراز این مضرات و آسیبها ، آنان نیز فتوا به حرمت این مساله می دادند.


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1399