دوره و شماره: دوره 54، شماره 3 - شماره پیاپی 130، آبان 1401، صفحه 1-230