پژوهشی درشمول قاعده درأ نسبت به شبهه اختلال روانی(جنون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از احکامی که گاه با نام قاعده و گاه بدون عنوان قاعده در باب فقه جزا ،ابواب حدود و قصاص و تعزیرات از دیر باز مورد توجه فقها قرار گرفته است،قاعده درء است که موارد و مسائل بسیاری را فقیهان در ذیل آن مطرح کرده اندو متذکر شده اندو . در این میان از مواردی که به هر دلیل در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته است مورد شبهه اختلال روانی مرتکب عمل مجرمانه است شبهه ای که ممکن است منشأ آن، عوامل گوناگونی باشد که موجب شبهه برای قاضی گردیده باشد

در این پژوهش در حد بضاعت با استناد به منابع معتبر فقهی و اقوال فقیهان امامیه با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه نائل امده است که : مورد مزبور نیز تحت قاعده درء قرارمی گیرد و در مورد آن، راهی جزء تبرئه شخص متهم نیست.....

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1400