دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 79، اردیبهشت 1387، صفحه 1-232