دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 80، مرداد 1387، صفحه 1-228