دوره و شماره: دوره 48، شماره 1 - شماره پیاپی 104، اردیبهشت 1395، صفحه 1-182 
أخباری کیست؟

صفحه 25-63

10.22067/fiqh.v48i24.23963

موسی زرقی؛ حسین صابری؛ عبد الکریم عبداللهی نژاد