دوره و شماره: دوره 48، شماره 2 - شماره پیاپی 105، مرداد 1395، صفحه 1-168 
بازخوانی ادله‌ مشروعیت اعدام در زنا با محارم

صفحه 29-43

10.22067/fiqh.v48i25.41565

سید محمد رضا امام؛ سید محمد حسینی؛ سید محمود هل اتایی