دوره و شماره: دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 115، اسفند 1397، صفحه 1-171 
بررسی فقهی حقوقی تبدیلِ موقوفات به احسن

صفحه 135-158

10.22067/jfu.v50i4.50415

هادی نور الدینی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی