دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 87، دی 1390، صفحه 1-284 (پاییز و زمستان 1390) 
ترور از دیدگاه فقه

10.22067/fiqh.v0i0.3936

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ رمضان عباس پور مقدم