دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 88، خرداد 1391، صفحه 1-178 
مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا