دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1391 
6. مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

10.22067/fiqh.v0i0.3729

محسن ملک افضلی اردکانی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد جواد ارسطا