دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1391 
1. بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم

10.22067/fiqh.v1i1.4160

بی بی رحیمه ابراهیمی؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی؛ سعید محسنی