دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 89، مرداد 1391، صفحه 1-212 
بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم

10.22067/fiqh.v1i1.4160

بی بی رحیمه ابراهیمی؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی؛ سعید محسنی