دوره و شماره: دوره 44، شماره 3 - شماره پیاپی 90، آذر 1391، صفحه 1-225