دوره و شماره: دوره 47، شماره 1 - شماره پیاپی 100، اردیبهشت 1394، صفحه 1-118 
الگوهای نوین علم شناسی اصولیان

صفحه 185-207

10.22067/fiqh.v47i20.30379

مهدی ناظمی اردکانی؛ حامد مصطفوی فرد؛ احمدعلی امامی