دوره و شماره: دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 101، تیر 1394، صفحه 1-242 
پژوهشی در «سیرۀ متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکۀ روابط مفهومی آن

صفحه 55-78

10.22067/fiqh.v47i21.26619

زهرا سادات احمدی سلیمانی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری