دوره و شماره: دوره 49، شماره 1 - شماره پیاپی 108، تیر 1396، صفحه 1-166 
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

صفحه 87-109

10.22067/jfu.v0i0.37732

محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ صالح منتظری