دوره و شماره: دوره 49، شماره 3 - شماره پیاپی 110، آبان 1396، صفحه 1-164 
نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد

صفحه 51-77

10.22067/jfu.v0i0.45709

عبدالسلام امامی؛ حسین صابری؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح

صفحه 95-112

10.22067/fiqh.v0i0.31174

عبداله بهمن پوری؛ محمدحسن حائری؛ محمدتقی فخلعی