دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1393 
5. بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی

صفحه 133-158

10.22067/fiqh.v46i16.12727

سیده قدسیه موسوی مشهدی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری