دوره و شماره: دوره 46، شماره 2 - شماره پیاپی 97، شهریور 1393، صفحه 1-170