دوره و شماره: دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 99، بهمن 1393، صفحه 1-230 
گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب

صفحه 91-115

10.22067/fiqh.v46i19.13933

عطیه علیزاده نوری؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا


تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

صفحه 141-158

10.22067/fiqh.v46i19.29184

علی محمدیان؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمدتقی قبولی در افشان