دوره و شماره: دوره 51، شماره 2 - شماره پیاپی 117، شهریور 1398، صفحه 1-168 
انقلاب نسبت و اعتبارسنجی آن در رفع تعارض ادلّه

صفحه 109-127

10.22067/jfu.v51i2.60902

سیده سعیده لطیفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فاطمه قدرتی؛ عبدالله بهمن پوری