دوره و شماره: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 120، خرداد 1399، صفحه 1-173 
اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول

صفحه 9-34

10.22067/jfu.v52i3.73527

ملیکا بایگانیان؛ محمدحسن رستمی؛ محمدجمال الدین خوش خاضع


تأملی بر شرط «انتفاء التهمة» در شاهد

صفحه 57-76

10.22067/jfu.v52i1.71820

صدیقه سادات سجادی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده نائینی


رهیافتی به گونه‌های «سیاق»

صفحه 77-96

10.22067/jfu.v51i3.56684

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری


کیفیّت تحقّق «علم» در گزاره های شرعی

صفحه 153-172

10.22067/jfu.v52i1.71299

حمید مسجدسرایی؛ سید محمدحسن طاهایی؛ محمدحسن نجاری