دوره و شماره: دوره 52، شماره 4 - شماره پیاپی 123، اسفند 1399، صفحه 1-168 
چالش‌های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه

صفحه 142-125

10.22067/jfu.v52i4.80562

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا