دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1399 

پژوهشی

1. نهضت ترجمه و تأثیر آن بر اعتبار سنجی ظنون

صفحه 9-30

10.22067/jfu.v52i2.76269

احمد ابراهیمی زاده؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ محمد میرزایی


3. مستندات محذور تأسیس فقه جدید

صفحه 51-72

10.22067/jfu.v52i2.68941

مرضیه فتح آبادی؛ سید جواد خاتمی سبزواری؛ فاطمه رجایی؛ موسی حکیمی صدر