دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، پاییز 1399، صفحه 1-173 

پژوهشی

1. مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»

صفحه 9-28

10.22067/jfu.v52i3.76168

حسن آقایی؛ اکبر احمدپور؛ عباسعلی سلطانی


3. حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت

صفحه 51-72

10.22067/jfu.v52i3.75902

عبدالوهاب سلیمی پور؛ محمد عادل ضیائی؛ ناصر مریوانی


6. قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه

صفحه 113-130

10.22067/jfu.v52i3.76900

محمدعلی محب الرحمن؛ علی مظهر قراملکی؛ محمد مهدی محب الرحمان


7. درنگی در حجیت استصحاب استقبالی

صفحه 131-146

10.22067/jfu.v52i1.74750

میثم محمودی سیدابادی؛ عبدالله امیدی فرد