دوره و شماره: دوره 53، شماره 2 - شماره پیاپی 125، مرداد 1400، صفحه 1-200 
بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعدۀ لاضرر

صفحه 124-105

10.22067/jfu.v53i2.70298

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی