دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.79714

میثم محمودی سیدابادی؛ محمد علی راغبی


2. بررسی فقهی حکم رانت‌خواری با استناد به قاعده لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i2.70298

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


3. حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن، در پرتو ضرورت جامعه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.85685

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مجتبی ملک افضلی اردکانی


4. وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


5. بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


6. بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


7. تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i3.83099

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


8. بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.54777

حسن رضازاده مقدم؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


10. رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.78425

فتاح فتاحی وانانی؛ حسین صابری؛ محمدتقی فخلعی


11. تحریری نو از استصحاب استقبالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.81734

علی بهادرزایی


12. بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.87620

حمزه نظرپور؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


13. چالش های فقهی کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i2.88379

محمد حسن حسنی؛ سید محمود مجیدی


14. واکاوی و تبیین جایگاه مصطلحات علت و حکمت در استنباط احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.76993

سجاد داورپناه مقدم؛ موسی حکیمی صدر


15. عدم امکان فهم از دیدگاه میرزای قمی وگادامر (مطالعه تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i2.81588

حسین فولادی دارابی؛ مجتبی رستمی کیا؛ محمد حسین مختاری


16. بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i3.82906

پرویز باقری؛ عبداجبار زرگوش نسب؛ میثم دوستی پور


17. واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.45786

امیر محمودی؛ حسین صابری


18. بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیه «ولیطوفوا بالبیت العتیق» بر مبنای مرجعیت عرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.86818

محمدرضا کاظمی گلوردی؛ حسین مهدوی دامغانی


19. بررسی اعتباری بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.76571

زهرا آتشی؛ محمد جواد سلمانپور؛ محمد بنیانی


20. مدیریت سازمانی در اجرای شریعت از منظر فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i2.79893

عبدالحسین رضائی راد


21. چالشهای فقهی مسئولیت زوجه، نسبت به نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i3.84921

محمد علی قادری؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمدرضا کیخا


22. رویکردی انتقادی به فقه افتراضی (مبانی و آسیب‌ها؛ با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.87634

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


23. اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.87998

سید رضا شیرازی؛ محمد تقی کریمی


24. تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.80814

فاطمه کراچیان ثانی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ حیدر امیرپور؛ محمد صادق جمشیدی راد


25. بررسی مشروعیت انتخاب جنسیت جنین در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i2.84032

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حسین جاور


26. «تعزیر منصوص شرعی»؛ حد یا تعزیر؟ )بازپژوهی فقهی تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.85233

مجتبی جاویدی؛ ابوطالب بنی اسدی


27. «تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته ‏های نوین علمی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.87875

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


28. پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.88036

مهدی رضایی؛ محسن قائمی


29. تاثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.81786

محمد غفوری نژاد؛ محمدکاظم دلیری


30. بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i2.82407

مصطفی همدانی


31. بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.83370

محمد حسین جهانی؛ محمد نوذری


32. تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.86219

علیرضا ملاشاهی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


33. اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.86791

طاهره قدسی؛ طاهر علی‌محمدی؛ سیدمحمدصادق موسوی


34. ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی:لوازم حقوقی جواز شرب مسکر از سوی اقلیت‌ها دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.87715

اردوان ارژنگ؛ سید امیرعلی صادقی


35. مفهوم‌شناسی معتوه در فقه فریقین و ضمان وی در قانون مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jfu.v53i1.79687

مینا سعیدی


36. درآمدی بر ادله موافقان مفهوم شرط در پرتو انحصار علیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.22067/jfu.v53i2.84081

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


37. بررسی حقوق دارندگان سگ‌های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.84231

مهدیه لطیف زاده؛ حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری


38. تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزار در شب عید قربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22067/jfu.v53i3.84379

مهدی ساجدی؛ محمد رسول آهنگران


39. بررسی فقهی شرط عجز از تفصی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.86257

محمدمهدی زارعی؛ عارف بشیری؛ فرشید رجبی


40. نقد انگاره حرمت گوش سپاری به غیبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.86949

حمید رضا کامل نواب


42. تاملی بر ارث پسر عموی ابوینی با وجود عموی ابی از دیدگاه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.22067/jfu.v53i4.86677

اعظم ابراهیمی؛ عباس کلانتری خلیل آباد


43. درآمدی تحلیلی بر نظریه خطابات قانونیه امام خمینی (ره) و پیامد‌های آن در فقه عبادات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22067/jfu.v54i1.85383

محمد علی راغبی؛ امین صدوقی


44. بررسی تطبیقی تبیین نسبت لفظ و معنا از دیدگاه‌ سوسور و محمدباقر صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22067/jfiqh.2020.53326.0

سید حسین خاتمی سبزواری؛ سید محمدحسین محمدی دمنه


45. اقرار سفیه در دعاوی کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.22067/jfiqh.2020.62674.0

روح الله اکرمی


مقاله پژوهشی

46. بررسی اعتبار دلایل نظر مشهور فقهای امامیه در قتل اکراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22067/jfiqh.2021.62638.0

رضا هادی زاده؛ کیومرث کلانتری


47. حکم سرایت جنایت عفو شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22067/jfiqh.2021.62637.0

مهدی موحدی محب؛ حسن پورلطف اله؛ سید سجاد محمدی


48. اکراه تخییری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22067/jfiqh.2020.62594.0

احمد باقری؛ عابدین مومنی؛ سید محمود هل اتایی


49. بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتو مقاصد شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22067/jfiqh.2021.62657.0

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سید محمد جواد ساداتی؛ علی الهی خراسانی


50. خوانش دیدگاه سید احمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22067/jfiqh.2021.62640.0

محمد علی نوعدوست؛ صادق علمی سولا؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


51. تحلیل قدر متیقن (در نسبت با اطلاق گیری و طرق کشف آن) با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.22067/jfiqh.2021.62668.0

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ ابوالحسن بختیاری


52. تحلیل چرایی اختلاف فتوا پیرامون پوشاندن موهای خارج از محدوده سر بر زنان هنگام نماز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.22067/jfiqh.2021.68171.1029

حمید مؤذنی بیستگانی


پژوهشی

53. اعتبار و کارائی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22067/jfiqh.2021.67107.0

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


مقاله پژوهشی

54. واکاوی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22067/jfiqh.2021.67736.1010

فاطمه شعبانی؛ علی جعفری


55. بازکاوی معناشناختی «اصل مثبت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22067/jfiqh.2021.62605.0

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد


56. تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدّمات سه‌گانه شیخ انصاری(ره) در حجیّت خبر واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22067/jfiqh.2021.68476.1041

عبدالجبار زرگوش نسب؛ داوود سعیدی