دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


رهیافت ‏های مواجهه با چالش ‏های اخلاقی احکام کیفری اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.73853.1234

ناصر ذاکر شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی


تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2022.74887.1279

منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.78412.1430

اسماعیل نعمت اللهی


درنگی در چیستی و مبانی «صلح قهری» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80190.1503

رضا آوان؛ حسین ناصری مقدم؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طرق احراز آن، در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.80737.1524

محمد مهدی الشریف؛ رضا قاسمی رستمی؛ سید محسن قائم فرد؛ سید وحید صادقی


امکان سنجی فقهی سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81364.1552

اسمعیل رحیمی نژاد


وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ ساماندهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81448.1554

امیرعباس عسکری؛ علی یاری نژاد


بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.80889.1531

احمد ادیبی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا آرش پور


مفهوم شناسی «حب» وکاربست‌ آن در کتاب ، سنّت وفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2023.79976.1493

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی


واکاوی ادله مخالفین حجیت مذاق شریعت مبتنی بر تحلیل صور استناد به مذاق شریعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.22067/jfiqh.2023.81317.1548

سعید احمدی فر؛ سمیه مهدیه


طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.80839.1529

حسین زیدری؛ محمدرضا علمی سولا؛ حسین ناصری مقدم


گونه‌شناسی اِعراض فقیهان از اخبار با تکیه بر جنبه کاسریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2023.80169.1501

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری


ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79891.1487

محمدباقر کرملاچعب؛ حمید مؤذنی بیستگانی


مفهوم شناسی وهن دین و گونه‌شناسی حکم آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.79540.1476

حسن حسینی یار؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


واکاوی علل اختلاف فقیهان در موضوع شناسی فقهی (مطالعه موردی: اعانه بر حرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22067/jfiqh.2023.79434.1472

مرتضی فخار شاکری؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


درنگی در جرم‌انگاری اخلال اقتصادی بر اساس آیه محاربه «با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.77257.1396

علی خالقی پوستچی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


اثر پذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2022.76467.1368

ملیحه قنبریان؛ محمد تقی فخلعی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81562.1559

سجاد رفسنجانی اکبر آبادی؛ مجتبی مسعودی


واکاوی فقهی حکم زنای با محارم (نقدی بر بند الفِ ماده 224 و ماده 228 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22067/jfiqh.2023.84132.1631

سید محمود هل اتایی؛ محمد کاظم توکلی اسلامی


درآمدی بر مبانی فلسفی تاثیرگذار بر ایجاد تحول فقه زکات از رویکرد فردی به رویکرد حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83103.1600

محمد رضا کیخا؛ علیرضا آبین


تحلیل گفتمان مجازات‌های تعزیری در نظام کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22067/jfiqh.2023.81829.1568

حمیدرضا دانش ناری؛ محمدصادق محمدی قهفرخی


بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81496.1557

اسماعیل نعمت اللهی


اعتبارسنجی عدم فصل به مثابه ابزاری برای تعمیم حکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22067/jfiqh.2024.83097.1599

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی درافشان


وضعیتّ ساخت و ساز و بنا کردن سازه روی قبور در فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.81688.1563

صادق پیشداد؛ سعید مولوی؛ محسن فهیم


واکاوی کاربست عدالت در فرایند استنباط در فتاوای خلاف مشهور آیت‌الله صانعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22067/jfiqh.2023.83220.1605

سیدرضا موسوی واعظ؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین ناصری مقدم


نگرشی نو در تعیین حدود مداخلۀ ولی در ازدواج دختر باکره: تبیین قلمروی حمایت و دخالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.81532.1558

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ امیرعباس عسکری


تأملی فقهی و حقوقی بر ماده 326 قانون مدنی(خرید کالای غصبی با علم به غصب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84903.1675

سیدهانی صابری؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان؛ محمد حسن حایری


بازتعریف جمع عقلایی در روایات و کاربست های فقهی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85982.1711

مهدی اجتهادی؛ سعید نظری توکلی؛ زینب محمدزاده


تحلیلی بر اجزاء طواف اختیاری راکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85971.1710

مهدیه غنی زاده


بازکاوی دیدگاه مانعیت فسق امام جماعت با تأکید بر روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85230.1682

حسن قنبری شیخ شبانی


اعتبار قطع و رواداری نقض آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84699.1660

سیدمحمدحسن مومنی


نقد روش شناختی تمرکز بر متن خطابات شرعی در مقام استظهارات از ادله نقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84380.1640

مهدی گرامی پور؛ مصطفی جمال بافقی


تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب، صحت و ادای نماز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85488.1694

سهیلا رستمی؛ وریا حفیدی


ماهیت و آثار درج شرط بیفایده در قراردادها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.84526.1648

امیرمحمود امینی؛ رحیم پیلوار؛ احمد صابری مجد


واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.83765.1622

مهدی شجریان


حجیت اصل مثبت با توجه به روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.83534.1615

احسان مهرکش


نقد تخصیص توارث در مرگ‌های مجهول الزمان به غرقی ومهدوم علیهم (بر پایه مناسبات لفظی اخبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85593.1695

سیده ریحانه رضاییان؛ محمد رسول آهنگران؛ محمد جعفر هرندی


تفسیر قرآن و قانون اساسی؛ مشابهت های سنّت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22067/jfiqh.2024.85007.1672

رضا پورمحمدی


بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

10.22067/jfiqh.2024.85487.1693

محمود بهشتی فر؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22067/jfiqh.2024.81361.1550

جواد سلطانی فرد؛ احمد علی یوسفی؛ احمد محمدی


اعتبارسنجی و تحلیل گزاره‌ «لاتَسقُطُ الصَّلاةُ‌ بحالٍ‌»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.85344.1686

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ سید علی دلبری؛ هادی مروی


ظرفیت سنجی آمار استنباطی در جهت استظهار عرف در فرآیند اجتهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.85484.1721

مرتضی نیازی؛ محمد حسین بیاتی؛ مهدی حمزه پور


بررسی ماهیت و شرایط اجرای مجازات ضِغْث در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86782.1740

مسعود بسامی


بازکاوی حکم نمای متصل در خیار تفلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.87798.1773

محمدحسن حائری؛ خدیجه احمدنژاد


زیر ساخت‌های فقهی سلامت‌محور و تأثیر آن در افزایش امید به زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86227.1718

فاطمه کراچیان ثانی؛ سعید نظری توکلی


تقابل اطلاق و تقیید، اختلاف یا اتحاد آراء علما اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.84672.1656

سعید احمدی فر؛ سیده زهرا سخائی


تأثیر بیهوشی و اغما بر روابط حقوقی مغمی علیه ( درنگی در تمایز اغما با اسباب حجر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.81992.1574

مریم بلندی برزکی؛ محمد مهدی الشریف


ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری محاربه؛ چالش های مبنایی و اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22067/jfiqh.2024.86395.1729

مصطفی نصیری


پژوهشی پیرامون مالیت «ارزهای رمزنگاری شده» با نگاهی بر اندیشه فقهی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22067/jfiqh.2024.83559.1618

جواد سلطانی فرد


بیع مسترسل؛ بازپژوهی ماهیت، آثارو ارتباط سنجی با بیع به حکم یکی از متعاقدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22067/jfiqh.2024.87461.1766

نبی سبحانی؛ کریم کوخایی زاده