دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.73910

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی افشان؛ محمد تقی فخلعی


بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i1.82332

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


بررسی فقهی نقش رشوه در تحقّق جرم رانت‌خواری از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i2.70819

محمدعلی شیخ الاسلامی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)؛ محمد تقی فخلعی


تبیین حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بناء عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfu.v54i3.83099

مصطفی کارگریان مروستی؛ محمدحسن حائری؛ محدتقی فخلعی


رویکردی انتقادی به فقه افتراضی (مبانی و آسیب‌ها؛ با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfu.v53i4.87634

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


«تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته ‏های نوین علمی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfu.v53i4.87875

فاطمه حائری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری


خوانش دیدگاه سید احمد خوانساری پیرامون استصحاب با تکیه بر کتاب جامع المدارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.62640.0

محمد علی نوعدوست؛ صادق علمی سولا؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان


تحلیل قدر متیقن (در نسبت با اطلاق گیری و طرق کشف آن) با رویکردی به آراء امام خمینی (ره) و شهید صدر (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.62668.0

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ ابوالحسن بختیاری


تحلیل چرایی اختلاف فتوا پیرامون پوشاندن موهای خارج از محدوده سر بر زنان هنگام نماز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.68171.1029

حمید مؤذنی بیستگانی


اعتبار و کارائی شرط بِنائی در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.67107.0

رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد


واکاوی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.67736.1010

فاطمه شعبانی؛ علی جعفری


بازکاوی معناشناختی «اصل مثبت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.62605.0

علیرضا هدائی؛ جواد سلطانی فرد؛ احمد محمدی؛ حسین سلطانی فرد


تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدّمات سه‌گانه شیخ انصاری(ره) در حجیّت خبر واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.68476.1041

عبدالجبار زرگوش نسب؛ داوود سعیدی


تحری پژوهشی در مفهوم ، مشروعیت، کاربرد و احکام آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22067/jfiqh.2021.68075.1024

فرزاد پارسا


تبیین جایگاه قاعده فقهی عسر و حرج در شهرسازی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.68337.1036

اصغر مولائی


تأثیر بیماری‌های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.62648.0

مهدی ساجدی؛ حسام الدین ربانی


هویّت شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.62651.0

حسین فرزانه


«اقتضائی بودن احکام شرعی» و تأثیر آن بر تحلیل گزاره‌های فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.68100.1025

سید حسن داودالموسوی؛ سعید نظری توکلی


هرمنوتیک خطابی و نقش مباحث تفسیری دانش اصول فقه در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.62673.0

علی اکبر فرح زادی؛ احمد عارفی نیا


خوانش انتقادی رویکرد فقه‌سنتی به حقوق‌زنان (مبانی و چالش‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/jfiqh.2021.69293.1065

علی شفیعی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


بررسی تاثیر عامل روانشناختی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متاخر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.68539.1044

حمید مؤذنی بیستگانی؛ محمد رضا کیخا


تحلیل حجیت منابع چهارگانه اجتهاد از دیدگاه ناصرالدین البانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.67100.0

یحیی حقانی؛ عبدالصمد علی آبادی؛ رضا اسفندیاری


واکاوی مانعیت «تعارض» در حجیت اصل مثبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.69471.1075

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد


بررسی و تحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحب جواهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.68398.1043

سید علی دلبری؛ سید جعفر علوی؛ علی‌‌اکبر حبیبی‌مهر


اصول فقه، وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22067/jfiqh.2021.62633.0

سید محسن کاظمی


بسط و قبض موضوع احکام کیفری برخلاف نفع متهم در پرتو روح قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.68247.1034

محمدحسین شاکر اشتیجه


بازنگری در حکم استمتاع از صغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.62647.0

محمد رضا کاظمی گلوردی؛ ریحانه ایزدی


امکان سنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدائی کفر پس از بلوغ در پرتو رویکرد تفضلی شارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22067/jfiqh.2021.62649.0

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ محمد هادی صادقی؛ سمیه سلیمانی


پژوهشی درشمول قاعده درأ نسبت به شبهه اختلال روانی(جنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22067/jfiqh.2021.67831.1014

مونا کمیلی؛ محمد حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم


نظریه «أصالۀالوثاقۀ» به مثابه توثیق عام برای مُهمَلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.71117.1137

رضا میهن دوست؛ حمید درایتی؛ سید محمد باقر قدمی


بازشناسی مواجهه علامه حلّی با اخبار آحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70738.1122

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


ریشه‌های پیدایش مکتب اخباری گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70480.1108

حامد مصطفوی فرد


پیشنهادی برای تغییر نظام حجیّت در اصول فقه؛ حجّت معرفتی یا احتیاط عقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.72453.1182

محمد حسین صفایی


سقوط ولایت ولیّ بر نکاح باکره رشیده به صرف عضل و اثر مترتب بر آن (تحلیل ماده 1043 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2020.62639.0

سیف اله احدی


مشتری‌إنگاریِ زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.71271.1143

منصور امیرزاده جیرکلی


حکم ازدواج زن حامله از رابطه نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70610.1116

عبدالصمد علی آبادی


وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند درفقه و قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.72396.1180

محمدرضا ظفری؛ عادل ساریخانی


فرآیندسازی کشف مرتبه تنجّز حکم شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70501.1109

رضا میهن دوست؛ سیدمحمد باقر قدمی


معیار پذیرش روایات در اندیشه وحیدبهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70477.1107

حامد مصطفوی فرد؛ مهدی عبادی


پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

فائزه حداد محمدآبادی؛ محمد حسن حائری؛ محمدتقی فخلعی


واکاوی ابعاد فقهی حکم تولید و مصرف گوشت‌ آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.71018.1132

محمد مهدی کمالی؛ امیر زاهدی


ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22067/jfiqh.2021.72297.1175

سید محسن سلطانی؛ جلیل قنواتی؛ سید علی علوی قزوینی


تحلیل انتقادی مشروعیت عقد بر صغیره به منظور ایجاد محرمیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.70663.1118

سیدمهدی احمدی نیک


بازپژوهی در شناخت شؤون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.68381.1037

همایون نوائی


امکان‌سنجی جرم‌انگاری «رشا و ارتشا در بخش خصوصی» مبتنی بر مبانی فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.71233.1140

مجتبی جاویدی؛ مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی


بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.70216.1106

فاطمه فلاح تفتی


تأثیر قید فِی الْاِسْلَامِ در روایت لاضرر و لا ضرار در استنباط مسائل فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.68947.1056

حیدر با قری اصل


وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.75154.1293

زهره بقیعی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72432.1187

احمد محمدی؛ زهرا وطنی


بررسی و نقد نظریه های ارزش مبادلی با تاکید بر تمایز ارزش شانی و فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72322.1178

محمد علی راغبی؛ محمد تقی تولمی


رهیافت‏های مواجهه با چالش‏های اخلاقی احکام کیفری اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.73853.1234

ناصر ذاکر شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی فخلعی


تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74887.1279

منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان


شناسایی نظریه عدم امکان ردع بنائات مبتنی بر عقلانیت در سایه بررسی دیدگاه‌های محقق اصفهانی و شهید صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72805.1200

علی اصغر افشاری؛ حمید انصاری


قلمرو تأثیر سؤال راوی با محوریّت قاعدۀ العبرة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72671.1197

محمد زنده دل؛ سید علی دلبری


واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74379.1260

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ صدیقه اسلامی زیدانلو


تفاوت های ضوابط استنباطی در احکام عبادی و غیر عبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.74353.1257

سعید ضیائی فر


دیه و ارش شکستگی استخوان بینی کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.22067/jfiqh.2022.72008.1166

رضا پورصدقی؛ سید یوسف علوی وثوقی


تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تادیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22067/jfiqh.2021.62619.0

محمد رضا کیخا؛ حمید موذنی


اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75753.1328

رضا توکلی تولایی؛ بلال شاکری؛ مصطفی جلالی؛ مصطفی رفسنجانی مقدم


ماهیّت و مشروعیّت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73496.1215

فتح اله رحیمی؛ مجتبی اصغریان؛ سعید منصوری؛ مریم نظری طالقانی


تخریج روایات قصه سمره بن جندب جهت استنباط قاعده‌ لا ضرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74463.1264

احمد ارشاد؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ صادق طهوری (نوروزی)


واکاوی اعتبار قاعدۀ الحاق مشکوک به اعم اغلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74840.1276

مصطفی دهقان


مفهوم «غبطه» و سازکارهای تشخیص آن در امور مولی‌علیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75406.1305

سعید نظری توکلی؛ سید حسن داودالموسوی


واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75494.1309

علی حسینی‌فر؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ نبی سبحانی


بازتاب و کارکردهای پدیدة عموم بلوا در مسائل اصول فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.75669.1323

فاطمه ژیان


شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات فضولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76049.1340

سجاد داورپناه مقدم؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73959.1239

عبدالله جوان


مبانی فقهی مدیریت تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.76668.1372

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


گسترۀ ترک استفصال در استنباطات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.74719.1271

محمد زنده دل


امکان فقهی استناد به قاعده‌ی تسبیب در مسئولیت قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.72266.1174

سید محمد حسن موسوی خراسانی؛ محمدعلی سعیدی


تحلیل نحوه تشریع «ارث» در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22067/jfiqh.2022.73744.1228

روح الله نجفی


بررسی ماهیت فقهی استخراج رمز ارزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22067/jfiqh.2022.75678.1322

حسین رنجبر؛ وحید امیدی؛ ثریا جاویدان؛ احمد محمدی